Partner: Logo FacetXL.pl

O nas

Facet XL to portal dla mężczyzn w każdym wieku, które nie boją się zmian, lubią poszukiwać, wiedzieć i interesują się życiem. Znajdziecie tu zarówno sylwetki ciekawych mężczyzn, reportaże jaki i porady z psychologii i zdrowia.

 

Portal Facet XL jest zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Lublinie pod numerem 1364.

 

Wydawca: Magdalena Gorostiza

               20-621 Lublin ul. Letnia 9

 

 

Zasady korzystania z portalu FacetXL.pl

 

  1. Portal FacetXL.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Użytkowanie Portalu FacetXL.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.
  2. Wydawcą portalu internetowego FacetXL.pl („FacetXL”) jest Magdalena Gorostiza z siedzibą w Lublinie ul. Letnia 9, 20-621 Lublin, posługująca się numerem NIP: 712-105-65-75, REGON: 430347357
  3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Magdaleny Gorostizy, a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych („Części Portalu”) są zastrzeżone na rzecz FacetaXL.pl lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z FacetemXL.pl, są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.
  4. Treści od użytkowników:
   1. Portal FacetXL.pl jest miejscem dyskusji, wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń między użytkownikami. Portal posiada szereg interfejsów i aplikacji, które umożliwiają użytkownikom automatyczne publikowanie lub automatyczne zgłaszanie do publikacji treści tekstowych jak i multimedialnych, w tym m.in. opinie, komentarze, historie, recenzje, opowiadania, artykuły, pliki video, pokazy slajdów, zdjęcia, blogi, wpisy na forach, odpowiedzi na pytania („Treści”). Wszelkie Treści nadesłane do Redakcji z inicjatywy użytkownika celem publikacji lub opublikowane automatycznie poprzez udostępnione użytkownikom w tym celu interfejsy są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa Redakcji i Użytkownika,
   2. FacetXL.pl uprawniona jest w dowolnym czasie do dokonywania dowolnych zmian redakcyjnych nadsyłanych oraz publikowanych automatycznie Treści od użytkowników, w tym dokonywania skrótów i zmian. Zmiany i skróty dokonywane przez FacetaXL.pl nie wymagają akceptacji autora danej Treści. FacetaXL ma prawo odmowy publikacji Treści nadsyłanych przez użytkowników bez podania przyczyn, jak i usunięcia Treści już opublikowanych,
   3. Użytkownik, który nadesłał do Redakcji Treści z własnej inicjatywy celem publikacji lub opublikował je automatycznie udziela FacetowiXL na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
    1. Wprowadzanie Treści do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści poprzez ich publiczne udostępnianie,
    2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    3. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych
    4. FacetXL nie czerpie żadnych przychodów wynikających bezpośrednio z faktu opublikowania na stronach Portalu Treści nadesłanych przez użytkowników bądź opublikowanych automatycznie. Autor Treści niezamówionych przez Redakcję, a opublikowanych w Portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu opublikowania jego Treści,
    5. FacetXL nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając system, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  5. Newsletter:
   1. Korzystanie z newslettera FacetXL jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Newslettera. 
   2. Newsletter zawiera treści tematycznie związane z serwisem internetowym, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe FacetXL lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez FacetXL lub/i inne osoby. Zamawiając Newsletter użytkownik automatycznie zgadza się na otrzymywanie ww. treści.
   3. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez FacetXL
   4. Użytkownik może zamówić dowolną ilość Newsletterów.
   5. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
   6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności:
    1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
    2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
    3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
    4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
    5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez FacetXL.pl wiadomości elektronicznej. 
   7. Użytkownik, nie może żądać od Redakcji usunięcia lub zmiany Treści raz opublikowanych,
   8. Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną, są w razie konieczności zwrotu, zwracane autorowi na jego koszt. FacetXL a nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
  6. Korzystanie z jakichkolwiek materiałów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 niniejszych „Zasad korzystania z portalu FacetXL.pl”, zabronione jest w szczególności:
   1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
   2. rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu treści,
   3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
  7. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy FacetaXL oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z FaceteXL– są udostępniane na stronach Portalu.
  8. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi z wyjątkiem miejsc w Portalu do tego przewidzianych i wyraźnie oznaczonych, zawierających prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
  9. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych „Zasad korzystania z portalu FacetXL.pl” korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody FacetaXL.pl udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw FacetaXL (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z FacetemXL są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres redakcja@facetxl.pl.
  10. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą FacetaXL, FacetXL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. FacetXL nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu. W szczególności FacetXL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do Portalu i błędów systemu komputerowego.
  11. FacetXLa ma prawo dokonywać zmian niniejszych „Zasad korzystania z portalu FacetXL.pl” w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.
  12. Niniejsze „Zasady korzystania z portalu FacetXL.pl” wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz
Polub nas